altaxstudio.jpg

ENTRY | ALTAX NEWS | ALTAX STUDIO | LIBRARY | LEGISLATION | CONTACT

LEGISLATIONFISCAL LEGISLATION OF ALBANIA (in English and Albanian)

Ndryshimet ligjore 2015

Ndryshimet ligjore 2014

>>>> Udhëzim i Përbashkët i Ministrit të Financave dhe Ministrit të Drejtësisë nr. 36, datë 30.12.2014 Për një ndryshim në udhëzimin nr. 9, datë 26.2.2008, Për tatimin e kalimit të së drejtës së pasurisë së paluajtshme, të ndryshuar

>>>> Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 919, datë 29.12.2014 Për miratimin e dispozitave zbatuese të ligjit nr.102/2014, datë 31.7.2014, Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë

>>>> Vendim i Këshillit të Ministrave, nr. 920, datë 29.12.2014 Për miratimin dhe publikimin zyrtar të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, për vitin 2015

>>>> Udhëzim i ministrit të Financave nr. 31, datë 29.12.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 5, datë 30.1.2006, Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> VKM Nr.953, date 29.12.2014 PËR DISPOZITAT ZBATUESE TË LIGJIT NR. 92/2014, PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

>>>> Ligj nr. 164/2014, datë 4.12.2014 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i MF nr. 27, datë 16.12.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008, Për taksat kombëtare, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i MF nr. 26, datë 16.12.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 24, datë 2.9.2008, Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i MF nr. 25, datë 16.12.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 32, datë 31.12.2013, Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, të ndryshuar.

>>>> Udhëzim i ministrit të Financave nr. 24, datë 9.12.2014 Për dhënien e pëlqimit dhe mënyrën e marrjes dhe vlefshmërinë e dhënies së pëlqimit për komunikimin elektronik të tatimpaguesit me administratën tatimore

>>>> Udhëzim i ministrit të Financave nr. 23, datë 9.12.2014 Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore

>>>> Ligj nr. 159/2014, datë 27.11.2014 Për një ndryshim në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008, Për miratimin e niveleve të tarifës doganore, të ndryshuar

>>>> Ligj nr. 158/2014, datë 27.11.2014 Për disa ndryshime në ligjin nr. 61/2012 Për akcizat në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj nr. 157/2014, datë 27.11.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, Për taksat kombëtare, të ndryshuar

>>>> Ligj nr. 156/2014, datë 27.11.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> Udhezimi nr.22, date 19.11.2014...Për mbikëqyrjen e OJF-ve, nga organet tatimore, në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

>>>> Udhezim nr.21, date 17.11.2014...Mbi procedurën e pagesave të detyrimeve e doganore të paguara tepër nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

>>>> Ligj nr. 142/2014 datë 23.10.2014 Për disa ndryshime në ligjin nr. 61/2012 Për akcizat në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj nr. 129/2014, datë 02.10.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, të ndryshuar

>>>> Ligj nr. 104/2014, datë 31.7.2014 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj nr. 102/2014, datë 31.7.2014 Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë

>>>> Ligj nr. 92/2014, datë 24.07.2014 Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë

>>>> Urdhër i MF nr. 64, datë 22.7.2014 Për shpalljen e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të përmirësuara dhe zbatimin e detyrueshëm të tyre

>>>> Ligj Nr. 87/2014, datë 17.7.2014 Për disa ndryshime në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003, Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr. 86/2014, datë 17.7.2014 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, Për taksat kombëtare, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr. 85/2014, datë 17.7.2014 Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, Për sistemin e taksave vendore, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr. 84/2014, datë 17.7.2014 Për disa ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr. 83/2014, datë 17.7.2014 Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i përbashkët i MF dhe MZHETS nr. 17, datë 30.6.2014 Për faljen e dënimeve administrative në formën e gjobave, të vëna në bazë të kontrolleve dhe verifikimeve tatimore, të kryera për periudhën 1 mars deri më 31 gusht 2013

>>>> Udhëzim i MF nr. 16, datë 18.6.2014 Për transferimin e çmimit

>>>> Udhëzim i MF nr. 14, datë 23.5.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 5, datë 30.1.2006, Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> Vendim i KM nr. 307, datë 21.5.2014 Për regjistrimin dhe identifikimin e personave të siguruar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor

>>>> Vendim i KM nr. 261, datë 7.5.2014 Për një ndryshim në vendimin nr. 205, datë 13.4.1999, të Këshillit të Ministrave, Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor, të ndryshuar

>>>> Vendim i KM nr. 259, datë 7.5.2014 Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave e Republikës së Shqipërisë, dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave e Republikës së Kosovës për përjashtimin nga tatimi i vlerës së shtuar në import për librat, produktet e përafërta me librin, gazetat, revistat, periodikët, si dhe materialet e ngjashme të shtypit, të publikuara në Republikën e Shqipërisë apo në Republikën e Kosovës

>>>> Udhëzim i MF Nr. 6/4, datë 16.5.2014 Për një ndryshim në udhëzimin nr. 17, datë 13.5.2008, Për tatimin mbi vlerën e shtuar, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr. 43/2014, datë 24.4.2014 Për një shtesë në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj nr. 42/2014, datë 24.4.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i MF Nr. 13, datë 6.5.2014 Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 32, datë 31.12.2013, Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

>>>> Ligj Nr.39/2014, date 17.04.2014 PËR FALJEN E DËNIMEVE ADMINISTRATIVE NË FORMËN E GJOBAVE, TË VËNA NË BAZË TË KONTROLLEVE DHE VERIFIKIMEVE TATIMORE, TË KRYERA PËR PERIUDHËN 1 MARS DERI MË 31 GUSHT 2013

>>>> Ligj Nr. 32/2014, datë 3.4.2014 Për një shtesë në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> Vendim i KM Nr. 203, datë 9.4.2014 Për një ndryshim në vendimin nr. 559, datë 16.8.2006 të Këshillit të Ministrave Për skemën e shtyrjes së pagesës së TVSH-së për makineritë dhe pajisjet e importuara, si dhe energjinë elektrike të importuar nga KESH sh.a., të ndryshuar

>>>> Vendim i KM Nr. 202, datë 9.4.2014 Për përcaktimin e kushteve dhe të kritereve për eksportuesit për qëllim të rimbursimit të TVSH-së

>>>> Udhezim Nr.6/1, date 17.03.2014 Per disa shtesa e ndryshime ne Udhezimin Nr.17, date 13.05.2008 Per tatimin e Vleres se Shtuar, te ndryshuar

>>>> Udhëzim i përbashkët i MF dhe MEI nr. 673/2, datë 28.1.2014 Për përcaktimin e listës së mallrave dhe shërbimeve që përdoren në realizimin e fazës së kërkimit të operacioneve hidrokarbure nga shoqëritë e kërkimit të hidrokarbureve, të cilat përjashtohen nga pagesa e TVSH-së, si dhe procedurat e përjashtimi

>>>> Udhëzim i MF nr. 4, datë 25.1.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 24, datë 2.9.2008 Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i MF nr. 2, datë 17.1.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008 Për taksat kombëtare, të ndryshuar

Ndryshimet ligjore 2013

>>>> Ligj Nr. 184/2013, datë 28.12.2013 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 383, datë 24.2.2011, Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr. 183/2013, datë 28.12.2013 Për një ndryshim në ligjin nr. 7811, datë 12.4.1994, Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 782, datë 22.2.1994, Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim-prodhim)

>>>> Ligj Nr. 182/2013, datë 28.12.2013 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7928, datë 27.4.1995, Për tatimin mbi vlerën e shtuar, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr. 181/2013, datë 28.12.2013 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, Për sistemin e taksave vendore, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr. 180/2013, datë 28.12.2013 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 61/2012, Për akcizat në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr. 179/2013, datë 28.12.2013 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr. 178/2013, datë 28.12.2013 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, Për taksat kombëtare, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i MF nr. 24, datë 30.7.2013 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 12, datë 18.5.2011 Për procedurat e zbatimit të ligjit nr. 10 148, datë 21.4.2011 Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i MF nr. 23, datë 30.7.2013 Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin nr. 5, datë 30.6.2006 Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> Udhezim Nr.17, date 03.06.2013 PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 24, DATË 2.9.2008 "PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"

>>>> Udhezim Nr.16, date 31.05.2013 PËR PROCEDURAT E ZBATIMIT TË LIGJIT NR. 149/2013 "PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV NR. 2, DATË 2.5.2013 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME"

>>>> Ligj nr. 154/2013, datë 30.05.2013 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 418, datë 21.4.2011 Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i MF nr. 14, datë 24.5.2013 Për një shtesë në udhëzimin nr. 5, datë 30.1.2006 Për tatimin mbi të ardhurat në Republikën e Shqipërisë

>>>> Vendim i KM nr. 501, datë 22.5.2013 Për një shtesë në vendimin nr. 612, datë 5.9.2012 të Këshillit të Ministrave Për dispozitat zbatuese të ligjit Për akcizat, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr.146/2013, date 06.05.2013 Për ratifikimin e Konventës për Ndihmën Administrative të Ndërsjellë në Çështjet Tatimore

>>>> Ligji Nr.120/2013, date 18.04.2013 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008 "PËR TAKSAT KOMBËTARE", TË NDRYSHUAR

>>>> Ligji Nr.107/2013, date 28.03.2013 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998 "PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT", TË NDRYSHUAR

>>>> Ligji Nr. 106/2013, date 28.03.2013 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006 "PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE", TË NDRYSHUAR

>>>> VKM Nr.180, date 13.02.2013 " Për përcaktimin e listës së makinerive e të pajisjeve që janë drejtpërdrejt të lidhura me investimin dhe të procedurave të përjashtimeve e të kritereve përkatëse

>>>> VENDIM i KM Nr. 180, datë 13.2.2013 PËR PËRCAKTIMIN E LISTËS SË MAKINERIVE E TË PAJISJEVE QË JANË DREJTPËRDREJT TË LIDHURA ME INVESTIMIN DHE TË PROCEDURAVE TË PËRJASHTIMEVE E TË KRITEREVE PËRKATËSE

>>>> Udhëzim i MiF Nr.7, datë 06.02.2013 "Për një shtesë në udhëzimin nr. 17, datë 13.5.2008 Për tatimin mbi vlerën e shtuar, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i MiF Nr. 4, datë 22.01.2013...Për disa shtesa në udhëzimin Nr. 17, datë 13.05.2008 Për tatimin mbi vlerën e shtuar, të ndryshuar

>>>> Udhëzim i MiF Nr. 3, datë 22.01.2013...Për disa shtesa në udhëzimin Nr. 26, datë 04.09.2008 Për taksat kombëtare, të ndryshuar

Ndryshimet ligjore 2012

>>>> Ligj nr. 125/2012, datë 20.12.2012 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7928, datë 27.4.1995 Për tatimin mbi vlerën e shtuar, të ndryshuar

>>>> Ligj nr. 124/2012, datë 20.12.2012 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj nr. 123/2012, datë 20.12.2012 Për një ndryshim në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008 Për miratimin e niveleve të tarifës doganore, të ndryshuar

>>>> Ligj nr. 122/2012, datë 20.12.2012 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr.121/2012, date 20.12.2012 Për një ndryshim në ligjin nr. 61/2012 Për akcizat në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Udhëzim Nr.16, date 25.07.2012 "Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin nr. 5, datë 30.6.2006 Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> VKM Nr.445, date 11.07.2012 "Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi

>>>> Ligji Nr.71/2012, date 28.06.2012 "Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> Ligji Nr.62/2012, date 24.05.2012 "Për një shtesë në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligji Nr.61/2012, date 24.05.2012 "Për akcizat në Republikën e Shqipërisë

>>>>V.K.M Nr.309, date 09.05.2012 " Për kompensimin e vlerës së taksës së biznesit të vogël, të përdorur për rimbursimin e pajisjeve fiskale dhe taksimetrave, për 6 bashki dhe 13 komuna

>>>>Udhezim Nr.11, date 14.05.2012 " Për një shtesë në udhëzimin nr. 17, datë 13.5.2008 Për tatimin mbi vlerën e shtuar, të ndryshuar

>>>>Ligj Nr.50/2012, date 03.05.2012 " Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 30.3.2012 të Këshillit të Ministrave Për një ndryshim në ligjin nr. 10 418, datë 21.4.2011 Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor, të ndryshuar

>>>>V.K.M Nr.245, date 04.04.2012 " Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.559, datë 16.8.2006 të Këshillit të Ministrave Për skemën e shtyrjes së pagesës së TVSH-së për makineritë dhe pajisjet e importuara, si dhe energjinë elektrike, të importuar nga KESH, sh.a., të ndryshuar

>>>>V.K.M Nr.216, date 28.03.2012 " Për kompensimin e vlerës së taksës së biznesit të vogël, të përdorur për rimbursimin e pajisjeve fiskale dhe taksimetrave, për 5 bashki dhe 13 komuna

>>>>V.K.M Nr.201, date 21.03.2012 " Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 7, datë 4.1.2012 të Këshillit të Ministrave Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit të nevojshëm për arkëtimin e taksës së rentës minerare

>>>>Akt Normativ i K.M Nr.1, date 30.03.2012 " Për një ndryshim në ligjin nr. 10 418, datë 21.4.2011 Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor, të ndryshuar

>>>>Ligj Nr.20/2012, date 01.03.2012 " Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>>Udhezim Nr.6, date 28.02.2012 " Për disa shtesa në udhëzimin nr.26, datë 4.9.2008 Për taksat kombëtare të ndryshuar

>>>> Udhezim Nr.3, date 21.02.2012 " Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 19, datë 1.9.2011 Për modalitetet e aplikimit të pullave të akcizës dhe pullave fiskale në produktet e duhanit, birrës dhe alkoolit

>>>>V.K.M Nr.84, date 07.02.2012 " Për kompensimin e vlerës së taksës së biznesit të vogël, të përdorur për rimbursimin e pajisjeve fiskale dhe taksimetrave, për 3 bashki dhe 7 komuna"

>>>>Ligj Nr.10/2012, date 09.02.2012 "Për disa ndryshime e shtesa në ligjin nr.9136, datë 11.9.2003 Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>>Ligj Nr. 3/2012, datë 26.01.2012 "Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, Nr.5, datë 28.12.2011 të Këshillit të Ministrave Për një ndryshim në ligjin Nr.10 418, datë 21.04.2011 Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor

>>>>V.K.M Nr.21, date 11.01.2012 "Për kompensimin e vlerës së taksës së biznesit të vogël, të përdorur për rimbursimin e pajisjeve fiskale e të taksimetrave, për 9 bashki dhe 19 komuna

>>>>V.K.M Nr.20, date 11.01.2012 " Për disa ndryshime në vendimin nr.839, datë 5.12.2007 të Këshillit të Ministrave Për përcaktimin e kushteve dhe të procedurave për rimbursimin e akcizës së paguar dhe krijimin e kushteve lehtësuese për ndërtimin e burimeve të prodhimit të energjisë elektrike, me fuqi të instaluar jo më pak se 5 MW"

>>>> V.K.M Nr.7, date 04.01.2012 " Për përcaktimin e procedurave dhe të dokumentacionit të nevojshëm për arkëtimin e taksës së rentës minerare"

Ndryshimet ligjore 2011

>>>> VKM Nr.18, datë 12.01.2011 Për disa ndryshime në vendimin nr.1058, datë 21.10.2009 të Këshillit të Ministrave Për përcaktimin e kufirit minimal të regjistrimit për tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH)

>>>> Udhëzim Nr.5, datë 31.01.2011 Për disa shtesa në udhëzimin nr.17, datë 13.5.2008 Për tatimin mbi vlerën e shtuar, të ndryshuar

>>>> Udhëzim Nr.7, datë 14.02.2011 Për një ndryshim në udhëzimin nr.23, datë 5.3.2009 Për formatin e formularit të deklarimit dhe pagesës së tatimit mbi lojërat e fatit

>>>> VKM Nr.190, datë 09.03.2011 Për disa ndryshime në vendimin nr.1065, datë 29.12.2010 të Këshillit të Ministrave Për kriteret dhe procedurat e kryerjes së rimbursimit nga taksa e biznesit të vogël të pagesës për pajisjet fiskale dhe taksimetrat

>>>> VKM Nr.222, datë 23.03.2011 Për kompensimin e vlerës së taksës së biznesit të vogël, të përdorur për rimbursimin e pajisjeve fiskale dhe taksimetrave, te njësitë e qeverisjes vendore

>>>> Ligj Nr.10404, datë 24.03.2011 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8976, datë 12.12.2002 Për akcizat në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr.10415, datë 7.4.2011 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008 Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar

>>>> Ligj Nr.10412, datë 07.04.2011 "Për ratifikimin e Marrëveshjes, me shkëmbim notash, për korrigjimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe evazionit fiskal, për taksat mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin, nënshkruar më 6 prill 2010 në Berlin

>>>> Udhëzimi Nr.4/1, datë 15.04.2011 "Për kriteret dhe proceduat e kryerjes së rimbursimit të pagesës për pajisjet fiskale dhe taksimetrat e subjekteve të biznesit të vogël

>>>> Ligj Nr.10418, 21.04.2011 Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor

>>>> Udhëzimi Nr.9, datë 26.04.2011 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.5, datë 30.1.2006 Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar,lidhur me deklaratën individuale vjetore të të ardhurave

>>>> Udhezimi Nr.12, date 18.05.2011 "Për procedurat e zbatimit të ligjit nr.10 418, datë 21.4.2011 Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor

>>>> Udhëzim Nr.12/1, datë 26.05.2011 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr.12, datë 18.5.2011 Për procedurat e zbatimit të ligjit nr.10 418, datë 21.4.2011 Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor

>>>> Udhëzim Nr.13, datë 26.05.2011 "Për një ndryshim në udhëzimin nr.5, datë 30.1.2006 Për tatimin mbi të ardhurat, të ndryshuar

>>>> Udhëzimi Nr.12/2, datë 15.06.2011 "Për disa shtesa në udhëzimin nr.12, datë 18.5.2011 Për procedurat e zbatimit të ligjit nr.10418, datë 21.4.2011 Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor, të ndryshuar

>>>> Udhëzimi Nr.15, datë 07.07.2011 "Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr.17, datë 13.05.2008 "Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar", të ndryshuar

>>>> Udhezimi Nr.18, date 23.08.2011 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.26, datë 4.9.2008 Për taksat kombëtare, të ndryshuar

>>>> Udhëzim Nr.24, datë 07.11.2011 "Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin Nr.5, datë 30.06.2006 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar

>>>> Udhëzim Nr.25, datë 08.11.2011 "Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin Nr.17, datë 13.05.2008 "Për tatimin mbi vlerën e shtuar", i ndryshuar

>>>> Udhëzim Nr.26, datë 02.12.2011 "Për një ndryshim në udhëzimin nr.17, datë 13.5.2008 Për tatimin mbi vlerën e shtuar, të ndryshuar

LEGJISLACIONI TATIMOR SHQIPTAR (I FUNDIT)

LIGJI PROCEDURAVE TATIMORE 9920/2008_i azhornuar 2015

LIGJI I TATIMIT MBI TE ARDHURAT 8438/1998_i azhornuar 2014

LIGJI TVSH 92/2014, DATE 24/07/2014

UDHEZIMI I TVSH, NR.6, 2015

LIGJI I AKCIZAVE 62/2012_i azhornuar 2013

LIGJI AKCIZAVE 142_i azhornuar 2014

VKM PER PROCEDURAT AKCIZAVE 612/2012_i azhornuar 2013

LIGJI "PËR SIGURIMET SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE NË R.SH"

LIGJI SIGURIMEVE KUJDESIT SHENDETESOR 10383/2011_i azhornuar 2014

LIGJI I TAKSAVE KOMBETARE

LIGJI "PËR TAKSAT VENDORE NË RSH"

LIGJI I AMNISTISE FISKALE 2011

LIGJI I DEKLARIMIT INDIVIDUAL

UDHEZIM NR.24 I PROCEDURAVE TATIMORE

UDHËZIMI Nr. 6, "PËR ELEMINIMIN E TAKSIMIT TË DYFISHTË"

UDHEZIMI TRANSFERIMIT TE CMIMIT 16/2014

VKM PRAGU XHIROS PER TVSH 2011

VKM SKEMA SHTYRJES TVSH 04/2012

UDHEZIM NR.17 I TVSH_01/2013

UDHEZIMI NR.26 PER TAKSAT KOMBETARE 01/2013

UDHEZIMI NR.12 I FALJES FISKALE V.3

UDHEZIMI NR.9 I DEKLARIMIT TE TE ARDHURAVE INDIVIDUALE 2012

SHENIM: Informacioni ėshtė njė kopje e informacionit zyrtar, por nuk mund tė konsiderohet si burim zyrtar

LegiFrance.jpg

LEGJISLACIONI TATIMOR HISTORIK (1993 - 2009)

Administrimi

Ligji Nr.7546, datë 06.01.1992

Ligji Nr.7589, datë 15.07.1992

Ligji Nr.7681, datë 04.03.1993

Ligji Nr.7994, datë 14.09.1995

Ligji Nr.8064, datë 08.02.1996

Ligji Nr.8560, datë 22.12.1999

Ligji Nr.8710, datë 15.12.2000

Ligji Nr.8846, datë 11.12.2001

Ligji Nr.8968, datë 07.11.2002

Ligji Nr.8980, datë 12.12.2002

Ligji Nr.9160, datë 18.12.2003

Ligji Nr.9333, datë 06.12.2004

Tatim Qarkullimi

Ligji Nr.7676, date 02.03.1993

Ligji Nr.7734, date 20.07.1993

Ligji Nr.7794, date 14.02.1994

VKM Nr.139, date 31.03.1994

Ligji Nr.7907, date 05.04.1995

Dekreti Nr.982, date 10.12.1994

Ligji Nr.8063, date 08.02.1996

Ligji Nr.8069, date 15.02.1996

Tatimi mbi Vlerėn e Shtuar

Ligji Nr.7928, date 27.04.1995

Ligji Nr.8070, date 15.02.1996

Ligji Nr.8126, date 09.07.1996

Ligji Nr.8130, date 22.07.1996

Ligji Nr.8149, date 11.09.1996

Ligji Nr.8186, date 23.01.1997

Ligji Nr.8201, date 20.03.1997

Ligji Nr.8211, date 23.04.1997

Ligji Nr.8240, date 16.09.1997

Ligji Nr.8250, date 22.10.1997

Ligji Nr.8369, date 09.07.1998

Ligji Nr.8445, date 21.01.1999

Ligji Nr.8505, date 07.07.1999

Ligji Nr.8604, date 20.04.2000

Ligji Nr.8662, date 18.09.2000

Ligji Nr.8686, date 09.11.2000

Ligji Nr.8714, date 15.12.2000

Ligji Nr.8727, date 26.12.2000

Ligji Nr.8735, date 01.02.2001

Ligji Nr.8779, date 26.04.2001

Ligji Nr.8845, date 11.12.2001

Ligji Nr.8963, date 24.10.2002

Ligji Nr.9162, date 18.12.2003

Ligji Nr.9332, date 06.12.2004

Udhëzim Nr.4, date 11.02.2002

Udhëzim Nr.3, date 10.04.2003

Udhëzim Nr.7, date 10.02.2004

Udhëzim Nr.7, date 19.01.2005

Udhëzim Nr.1, date 18.04.2005

LIGJI NR. 7928 I TVSH 01/2013 (shfuqizuar)

Akciza

Ligj Nr. 7547, date 06.01.1992

Ligji Nr.7586, date 14.07.1992

Ligji Nr.7678, date 03.03.1993

Ligji Nr.7730, date 20.07.1992

Ligji Nr.7797, date 23.02.1994

Ligji Nr.7821, date 11.05.1994

VKM Nr.488, date 04.09.1995

Dekret Nr.1242, date 05.10.1995

Ligji Nr.8057, date 08.02 .1996

Ligji Nr.8083, date 07.03.1996

Dekret Nr.1396, date 07.03.1996

Ligji Nr.8247, date 02.10.1997

Ligji Nr.8311, date 19.03.1998

Ligji Nr.8337, date 30.04.1998

VKM Nr.6, date 07.01.1999

VKM Nr.221, date 13.04.2001

VKM Nr.57, date 29.01.2004

VKM Nr.244, date 23.04.2004

VKM Nr.310, date 06.05.2005

VKM Nr.311, date 06.05.2005

VKM Nr.839, date 05.12.2007

LIGJI NR. 61/2012 I AKCIZAVE 01/2013

Procedurat e reja Për Akcizat, 2012

MARREVESHJET E ELEMINIMIT TE TAKSIMIT TE DYFISHTE (TAX DOUBLE TREATIES)

- midis Austri - Shqipëri, 2008

- midis Belgjikë - Shqipëri, 2003

- midis Britani e Madhe dhe Shqipërisë, 2013

- midis Bullgari - Shqipëri, 1999

- midis Bosnjë - Shqipëri, 2008

- midis Çeki - Shqipëri, 1994

- midis Egjipt - Shqipëri, 2005

- midis E.B.A - Shqipëri, 2012

- midis Estoni - Shqipëri, 2010

- midis Francë - Shqipëri, 2003

- midis Gjermani - Shqipëri, 2010

- midis Greqi - Shqipëri, 1995

- midis Hollandë - Shqipëri, 2005

- midis Hungari - Shqipëri, 1993

- midis Irlandë - Shqipëri, 2010

- midis Itali - Shqipëri, 1995

- midis Katar - Shqipëri, 2012

- midis Kinë - Shqipëri, 2005

- midis Kore e Jugut - Shqipëri, 2006

- midis Kosovë - Shqipëri, 2005

- midis Kroaci - Shqipëri, 1995

- midis Kuvajt - Shqipëri, 2010

- midis Letoni - Shqipëri, 2008

- midis Luksemburg - Shqipëri, 2009

- midis Maltë - Shqipëri, 2000

- midis Maqedoni - Shqipëri, 1998

- midis Moldavi - Shqipëri, 2003

- midis Norvegji - Shqipëri, 1999

- midis Rumani - Shqipëri, 1994

- midis Rusi - Shqipëri, 1995

- midis Serbi - Shqipëri, 2005

- midis Singapor - Shqipëri, 2011

- midis Slloveni - Shqipëri, 2008

- midis Spanjë - Shqipëri, 2010

- midis Suedi - Shqipëri, 1998

- midis Turqi - Shqipëri, 1994

- midis Zvicër - Shqipëri, 2000

THE ALBANIAN TAX LEGISLATION IN ENGLISH (IN FORCE)

TAX PROCEDURES LAW

VAT LAW

VAT THRESHOLD 2011

INCOME TAX LAW

EXCISE LAW

SOCIAL CONTRIBUTIONS LAW

NATIONAL TAX AND FEES LAW

LOCAL TAX SYSTEM LAW

FISCAL AMNESTY LAW 2011

INSTRUCTIONS ACCORDING THE FISCAL LAWS

INSTRUCTION No.2, ON TAX PROCEDURES

INSTRUCTION No. 17, ON VAT

INSTRUCTION No.5, ON INCOME TAXES

NOTE: The information is as it is in the original version, but cannot be cited as official source

V.A.T LAWS COUNTRIES

ESTONIA V.A.T LAW

BULGARIA V.A.T LAW

SLOVAKIA V.A.T LAW

SWISS V.A.T LAW

INTERNATIONAL TAX LEGISLATION

Afgan Income Tax

VAT Law South Africa

Saudi Arabia Income Tax

Belize General Sales Tax

Burma State Law

Ghana Internal Revenue

Georgia Tax Code

Guayana Corporation Tax Act

Dutch Corporate Income Tax Act

Hungarian taxes

India Income Tax Act

Irakian Income Tax Act

Iranian Direct Taxes Act

Irlande Finance Act

Islande Taxes

Israelian Taxes

Japan Taxes

Jordan Income Tax Act

Kazakhstan Tax Code

Kenia Income Tax Act

Kirgizstan VAT Act

Korean Taxes

Lebanon VAT Act

Lithuania Income Tax Act

Malaysian Taxes

Montenegro Profit Tax Act

Malta Income Tax Act

Mauritius Income Tax Act

Moldovia Tax Code

Mongolian Personal Income Tax Act

Nepal Income Tax Act

Norwegian VAT Act

Pakistani Income Tax Rules

albparadise.jpg

Law in EU

BUXHETI DHE REALIZIMI 1992-2012

Ligji i Buxhetit 1992, F.Z Nr.4, 29/07/1992

Ligji i Buxhetit 1992, Ndryshime F.Z Nr.6, 13/10/1992

Ligji i Buxhetit 1993, F.Z. Nr.4, 26/03/1993

Ligji i Buxhetit 1994, F.Z. Nr.4, 31/03/1994

Ligji i Buxhetit 1994, Ndryshime F.Z.Nr.7, 08/06/1994

Ligji i Buxhetit 1995, F.Z.Nr.8, 12/04/1995

Ligji i Buxhetit 1995, Ndryshime F.Z.Nr.13, 07/06/1995

Ligji i Buxhetit 1995, Ndryshime F.Z.Nr.17, 01/08/1995

Ligji i Buxhetit 1995, Ndryshime F.Z.Nr.22, 30/10/1995

Ligji i Buxhetit 1996, F.Z.Nr.28,08/01/1996

Ligji i Buxhetit 1996, Ndryshime F.Z.Nr.29, 30/12/1996

Ligji i Buxhetit 1997, F.Z.Nr.8,26/05/1997

Ligji i Buxhetit 1997, Ndryshime F.Z.Nr.16,03/11/1997

Ligji i Buxhetit 1998, F.Z.Nr.2, 11/02/1998

Ligji për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit, F.Z.Nr.20,11/08/1998

Ligji për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit, Ndryshime F.Z.Nr.11,29/03/2002

Ligji i Buxhetit 1998, Ndryshime F.Z.Nr.22,24/09/1998

Ligji i Buxhetit 1998, Ndryshime F.Z.Nr.27,06/11/1998

Ligji i Buxhetit 1998, Ndryshime F.Z.Nr.29, 22/12/1998

Ligji i Buxhetit Faktik 1998, F.Z.Nr.29,04/11/1999

Ligji i Buxhetit 1999, F.Z.Nr.34,31/12/1998

Ligji i Buxhetit 1999, Ndryshime F.Z.Nr.22,23/07/1999

Akt Normativ Nr.3, F.Z.Nr.36,30/12/1999

Ligji i Buxhetit Faktik 1999, F.Z.Nr.34,09/11/2000

Ligji i Buxhetit 2000, F.Z.Nr.35,20/12/1999

Ligji i Buxhetit 2000, Ndryshime F.Z.Nr.36,30/12/1999

Ligji i Buxhetit 2000, Ndryshime F.Z.Nr.24,03/08/2000

Ligji i Buxhetit 2000, Ndryshime F.Z.Nr.30,22/09/2000

Ligji i Buxhetit Faktik 2000, F.Z.Nr.48,18/10/2001

Ligji i Buxhetit 2001, F.Z.Nr.46,19/12/2000

Ligji i Buxhetit 2001, Ndryshime F.Z.Nr.47,20/09/2001

Akt Normativ Nr.6, F.Z.Nr.47,20/09/2001

Ligji i Buxhetit Faktik 2001, F.Z.Nr.79,31/10/2002

Ligji i Buxhetit 2002, F.Z.Nr.58,19/12/2001

Ligji i Buxhetit 2002, Ndryshime F.Z.Nr.26,23/05/2002

Ligji i Buxhetit 2003, F.Z.Nr.88,20/12/2002

Ligji i Buxhetit Faktik 2003, F.Z.Nr.81,14/10/2004

Ligji i Buxhetit 2004, F.Z.Nr.108,23/12/2003

Ligji i Buxhetit 2004, Ndryshime F.Z.Nr.47,24/06/2004

Ligji i Buxhetit 2004, Ndryshime F.Z.Nr.89,28/10/2004

Ligji i Buxhetit Faktik 2004, F.Z.Nr.86,20/10/2005

Ligji i Buxhetit 2005, F.Z.Nr.104,21/12/2004

Ligji i Buxhetit 2005, Ndryshime F.Z.Nr.100,27/12/2005

Ligji i Buxhetit Faktik 2005, F.Z.Nr.118,16/10/2006

Ligji i Buxhetit 2006, F.Z.Nr.103,28/12/2005

Ligji i Buxhetit 2006, Ndryshime F.Z.Nr.85,28/07/2006

Akt Normativ Nr.2, F.Z.Nr.142,18/12/2006

Ligji i Buxhetit Faktik 2006, F.Z.Nr.148,22/10/2007

Ligji i Buxhetit 2007, F.Z.Nr.135,27/11/2006

Ligji i Buxhetit 2007, Ndryshime F.Z.Nr.99,19/07/2007

Akt Normativ Nr.2, F.Z.Nr.184,26/12/2007

Ligji i Buxhetit Faktik 2007, F.Z.Nr.168,23/10/2008

Ligji i Buxhetit 2008, F.Z.Nr.164,26/11/2007

Ligji i Buxhetit 2008, Ndryshime F.Z.Nr.123,24/07/2008

Akt Normativ Nr.7, F.Z.Nr.202,24/12/2008

Ligji i Buxhetit Faktik 2008, F.Z.Nr.149,15/10/2009

Ligji për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor

Ligji i Buxhetit 2009, F.Z.Nr.182,27/11/2008

Ligji i Buxhetit 2009, Ndryshime F.Z.Nr.144,28/09/2009

Akt Normativ Nr.10, F.Z.Nr.13,04/02/2010

Ligji i Buxhetit Faktik 2009, F.Z.Nr.159,28/10/2010

Ligji i Buxhetit 2010, F.Z.Nr.175,26/11/2009

Ligji i Buxhetit 2010, Ndryshime F.Z.Nr.111,26/07/2010

Ligji i Buxhetit Faktik 2010,F.Z.Nr.145,06/10/2011

Ligji i Buxhetit 2011, F.Z.Nr.171,02/12/2010

Ligji i Buxhetit 2011, Ndryshime F.Z.Nr.105,14/07/2011

Akt Normativ Nr.4, F.Z.Nr.177,22/12/2011

Ligji i Buxhetit 2012, F.Z.Nr.164,05/12/2011

FZ 146 Akt normativ i KM Nr. 1, datë 17.9.2014- Ndryshime ne buxhetin 2014

FZ 160 Ligj nr. 122/2014, datë 25.9.2014-Ndryshime ne ligjin e buxhetit 2014

Ligji i Buxhetit Faktik 2013, FZ. Nr.171, date 10.11.2014

Ligji i Buxhetit 2015 FZ 195, date 30.12.2014